آدرس :شهرکرد- کیلومتر 17 جاده شهرکرد - اصفهان-شرکت شیر خشک نوزاد پگاه

صندوق پستي : 495-88155

تلفن : 32222287-038 و 32222675-038 و32222487-038

ارسال پیام کوتاه: 3000640303

دورنويس : 32222398-038

پست الكترونيك : info@pegahinfant.com

پست الكترونيك(ويژه سايت):site@pegahinfant.com