دی ۲۸, ۱۳۹۴

تعیین کارایی تصفیه خانه فاضلاب در یک شرکت شیر پاستوریزه

امروزه تحقیقات گسترده ای برای استفاده از روش های جدید […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه byk27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

چکیده: پروتئازها از جمله مهم‌ترین آنزیم‌های صنعتی هستند که حدود […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب کارخانه شیر پاستوریزه ساری با روش SBR

نویسنده: بازاری حسین , محسنی انوشیروان یک سیستم هوازی راکتور […]
دی ۲۸, ۱۳۹۴

Animal Health at the Crossroads