اطلاعات تماس

آدرس :شهرکرد- کیلومتر 17 جاده شهرکرد – اصفهان-شرکت شیر خشک نوزاد پگاه 

صندوق پستي : 495-88155

تلفن : 32222287-038 و 32222675-038 و32222487-038

روابط عمومی: 03832222668

فروش: 03832222159

مدیر فروش: 09133061690

ارسال پیام کوتاه: 3000640303

دورنويس : 03832222398

وب سايت : www.infant.pegah.ir

پست الكترونيك : info@pegahinfant.com

پست الكترونيك(ويژه سايت):site@pegahinfant.com