اطلاعات تماس

آدرس :شهرکرد- کیلومتر 17 جاده شهرکرد – اصفهان-شرکت شیر خشک نوزاد پگاه 

صندوق پستي : 495-88155

تلفن : 32222287-038 و 32222675-038 و32222487-038

روابط عمومی: 038-32222159

فروش: 038-32222159

ارسال پیام کوتاه: 3000640303

دورنويس : 32222398-038

وب سايت : www.infant.pegah.ir

پست الكترونيك : info@pegahinfant.com

پست الكترونيك(ويژه سايت):site@pegahinfant.com