اعضا هیئت مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1امیر محمدپوررییس هیئت مدیره
2لهراسب شاهقلیاننائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
تلفن: 32222668-038
فاکس: 32222625-038
ایمیل: shahgholian.lohrasb@gmail.com
3مجید حسامیعضو هیئت مدیره