اعضا هیئت مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1امیر محمدپوررییس هیئت مدیره
2کریم فخار زادهنائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
3مجید حسامیعضو هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی