اعضا هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 حمید خدایی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
تلفن: 32222668-038
فاکس: 32222625-038