اعضا هیئت مدیره

ردیف نام ونام خانوادگی سمت  شماره تماس 
۱ میثم اعتدال پور رئیس هیئت مدیره تلفن:  ۰۳۸۳۲۲۲۲۶۶۸

فکس :۰۳۸۳۲۲۲۲۳۹۸

۲ حمید خدائی مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره    تلفن:  ۰۳۸۳۲۲۲۲۶۶۸

فکس :۰۳۸۳۲۲۲۲۳۹۸   

                  

۳ محمد یار احمدی عضو هیئت مدیره تلفن:  ۰۳۸۳۲۲۲۲۶۶۸

فکس :۰۳۸۳۲۲۲۲۳۹۸