مناقصه ها

مهر ۱۸, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی خریدمقدار ۵۰.۰۰۰ کیلوگرم مالتودکسترین.

شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خریدمقدار ۵۰.۰۰۰ کیلوگرم مالتودکسترین اقدام نماید مناقصه عمومی مالتودکسترین شهریور ۱۴۰۰ داده خرید مالتودکسترین
مهر ۱۱, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی خرید ۵۰.۰۰۰عدد کارتن ۵لایه

شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خریدتعداد ۵۰.۰۰۰ عدد کارتن ۵ لایه اقدام نماید. .مناقصه کارتن ۵ لایه مهر ۱۴۰۰ داده خرید کارتن
مهر ۱۱, ۱۴۰۰

مناقصه خرید ۲۵۰۰۰کیلوگرم فویل آلومینیوم چاپدار

شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خرید مقدار ۲۵.۰۰۰ کیلوگرم فویل آلومینیوم چاپداراقدام نماید. اسناد مناقصه مربوط به فویل چاپ‌دار مهر ۱۴۰۰ لفاف چند لایه جهت بسته بندی
شهریور ۳, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی خریدمقدار ۵۰.۰۰۰ کیلوگرم مالتودکسترین

شرکت شیرخشک نوزاد پگاه در نظر دارد از طریق برگزاری مناقصه عمومی نسبت به خریدمقدار ۵۰.۰۰۰ کیلوگرم مالتودکسترین به شرح ذیل و مشخصات فنی پیوست اقدام نماید. مالتودکسترین جهت شیر خشک صنعتی داده خرید مناقصه عمومی مالتودکسترین شهریور ۱۴۰۰